The Flash plugin is required to view this object.

Årsmöte 2017

Alla medlemmar hälsas välkomna till årets årsmöte på Gotland Grönt Centrum på Lövsta straxt norr om Roma. Vi träffas onsdagen den 26 april

Kl 18.00 På Gotland Grönt Centrum, Lövsta längs väg 143 ca 15 km sydost om Visby. Susanne Welin-Berger presenterar Gotland Grönt Centrum AB och planerade satsningar inom livsmedelsområdet.
Kl 18.45 ca äter vi en pastasallad med gotländsk pasta och tillhörande dryck. Pris för förtäring 100:-/ person inkl kaffe och vatten/lättöl. Goda Gotland bjuder en person från varje medlemsföretag på förtäring.
Kl 19.30 Håller vi årsmöte i Goda Gotland. Var med och hjälp oss att utveckla verksam­hetsplanen för 2017. Kom, umgås och utbyt erfarenheter med de andra som deltar..

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 19 april. Maila dem till   anders.b.engstrom(at)outlook.com

Välkommen Goda Gotland 20170426 Gotland Grönt Centrum

Förslag till dagordning årsstämma i Goda Gotland 20170426

Årsberättelse Goda Gotland Regional Matkultur Ekonomisk förening år 2016

Revisionsberättelse påskriven

Förslag verksamhetsplan i Goda Gotland 2017

Budget mot utfall

 

Förslag till föredragningslista för föreningsstämma för Gotland Regionmatkultur ek förening (Goda Gotland)

Tid 2017-04-26, kl 19.30

Plats: Gotland Grönt Centrum, Lövsta Roma

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande, protokollförare och rösträknare vid stämman
 3. Upprop och fastställande av röstlängd
 4. Val av en justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställelse av resultat- och balansräkning
 10. Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Fråga om arvode till styrelse och revisorer
 13. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift
 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 15. Beslut avseende antal ledamöter och antal suppleanter
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
 18. Val av revisor och revisorssuppleant
 19. Val av valberedning varav en sammankallande
 20. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som väckts av medlem
  1. Avgift för föreningar som vill vara medlemmar
 21. Stämman avslutas
Gotland Matlandet Huvudstad 2013