Alla medlemmar hälsas välkomna till årets årsmöte i Gotland Regional matkultur ek förening på Gotlands Korvfabrik i Roma Sockerbruk. Vi träffas onsdagen den 8 jun.

Kl 18.00  Äter vi smarriga korvar och dricker matchande öl hos Gotlands Korvfabrik och Lost Island Brewery i Roma Sockerbruk som föreningen bjuder två deltagare från varje medlemsföretag på.
Kl 18.45 ca presenterar Petter Bendelin Gotlands korvfabrik och Jens Enderberg Lost Island Brewery.
Kl 19.15 ca startar årsstämman för Gotland regional matkultur. Sedan rapporterar och diskuterar vi i mån av tid om hur vi vill och kan utveckla föreningens arbete för att maximera medlemsnyttan. Vi resonerar kring hur vi driver våra Leaderfinansierade projekt för att utveckla livsmedelsnäringen på Gotland på bästa sätt. Kom, umgås och utbyt erfarenheter med de andra som deltar.vi årsmöte i Goda Gotland.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 25 maj. Maila dem till   anders.b.engstrom(at)outlook.com

Välkommen Goda Gotland årsmöte 20220608
Förslag till dagordning årsstämma i Goda Gotland 2022
Årsberättelse Goda Gotland Regional Matkultur Ek för år 2021
Revisionsberättelse påskriven 2021
Förslag verksamhetsplan i Goda Gotland 2022
Förslag till budget 2022

Förslag till föredragningslista för föreningsstämma för Gotland Regionmatkultur ek förening (Goda Gotland)

Tid 2022-06-08, kl 19.15

Plats: Gotlands Korvfabrik, Sockerbruket Roma

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande, protokollförare och rösträknare vid stämman
 3. Upprop och fastställande av röstlängd
 4. Val av en justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställelse av resultat- och balansräkning
 10. Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Fråga om arvode till styrelse och revisorer
 13. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift
 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 15. Beslut avseende antal ledamöter och antal suppleanter
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
 18. Val av revisor och revisorssuppleant
 19. Val av valberedning varav en sammankallande
 20. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som väckts av medlem
 21. Stämman avslutas